فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۴/۴۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۲/۱ مورخ ۸/۲/۴۸ وزارت کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مربوط و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک را که ماخذ دریافت عوارض در هر شهر قرار میگیرد بشرح پیوست تصویب  نمودند                             

فصل اول - ترتیب ممیزی

ماده ۱- برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر بیک یا چند منطقه تقسیم میشود.

ماده ۲- مامور ممیزی ملکف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه واعیان ومستحدثات هر ملک ونوع ساختمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتی المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی ) را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را به واحد ممیزی تسلیم کند

ماده ۳- شهرداری مکلف است براساس اوراق ممیزی شناسنامه ای حاوی مشخصات کامل هر ملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهائی که برای املاک واراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا" شناسنامه شهری تهیه شده باشدشهرداری میتواندبا استفاده از اصلاعات مندرج در آن شناسنامه ها بر طبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد  

                                                     

 ماده ۴- شهرداری مکلف است براساس شناسنامه مذکور در ماده ۳ این آئین نامه و بر طبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و براساس آن عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید                                                                                      

 ماده ۵- آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جرائد کثیرالانتشار و همچنین در یکی از جرائد کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت به فاصله ۵ روز منتشر شود و علاوه بر آن باید پایان ممیزی از طریق الصاق آگهی درمعابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر باطلاع مالکین منطقه برسد .
ماه ۶- در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود
                                  

الف - اعلام پایان ممیزی منطقه                                                  

 ب - حدود دقیق منطقه ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است

 ج - نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزنهای تابعه باشد.                                                                       

د - تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود


ه - ذکر شرط مذکور در تبصره ۲ ماده ۸ قانون راجع به قبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف است نشانی کامل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد .                                                                        

و - نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات.                                       

 ماده ۷- شهردای مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در اگهی معین شده است بترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی ) در تابلوهائی که برای این کار اختصاص داده میشود اعلان نماید بطوری که مالکین در صورت مراجعه به راحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خود اطلاع حاصل نمایند

ماده ۸- شهرداری مکلف است کلیه تغییرات وانتقالات املاک را در شناسنامه املاک عمل نموده و عملیات را طوری اداره وانجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات وانتقالات ملک باشد.
تبصره - در نقاطی که ماده ۲ قانون نوسازی وعمران شهری اجرا میشود ادارات ثبت موظنفد در آخر هر ماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را به شهرداری ارسال دارند

ماده ۹- هرگاه نتیجه ممیزی قبل ازانقضاء مهلت ماه مذکور در ماده (۵) قانون که برای اعلام بها تعیین گردیده است طبق مقررات ماده (۷) قانون اعلام شود مالکین که بر مبنای ممیزی اعلام شده عوارض ملک خود را بپردازند و یا نسبت به نتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک میباشد            

ماده ۱۰- برای تهیه طرحهای ممیزی و استفاده از روشها و وسائل نوین علمی و تعلیم افراد فنی ممیزی و وصول و هم آهنگ کردن آن در شهرداری های مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداری ها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

فصل دوم وصول                                                                  

ماده ۱۱- شهرداری ملکف است به منظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی وعمران شهری در شعب و نمایندگی های بانک ملی ایران حساب خاصی بنام حساب درآمد قانون نوسازی و عمران شهری بازکند فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعب و نمایندگیهای مذکور در دسترس مودیان قرار دهد مودیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی و عمران شهری مکلفند با مراجعه به بانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت و رسید دریافت دارند


ماده ۱۲- شهرداری مکلف است مندرجات رسید یا رسیدهای پرداخت عوارض را باشناسنامه املاک تطبیق و ظرف ۱۵ روز از تاریخ پرداخت نسب به صدور برگ مفاصا حساب اقدام کند و در صورتیکه مودی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او اسال دارد۰ در اوراق مفاصا حساب باید صریحا" قید شود(این مفاصا صرفا" مربوط بعوارض قانون نوسازی و عمران شهری است


ماده ۱۳- شهرداری مکلف است در هر مورد و در هر موقعی که نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد۷ و ۸ قانون قطعیت پیدا میکند، طبق مقررات زیر نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.
الف - در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون قطعی شده است .
قطعیت ومبلغ عوارض و تاریخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت ، با ارسال نامه وسیله پست به مودیان اعلام میشود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود، ظرف دوماه ومشخصات مودیان ضمن فهرست و یا فهرست هائی برای قطع برق و گاز به موسسات مربوطه فرستاده میشود و پس از انقضای مدت شش ماه مذکور در ماده ۱۴ قانون علیه مودیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده اند اجرائیه صادر خواهدشد

 ب - در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون قطعی میگردد

۱- در صورتیکه تاریخ قطعی ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۰ باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بندالف ، به مودیان اعلام میگردد و تا پایان شش ماه مذکور مهلت داده میشود که عوارض مربوط را بپردازند و هرگاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتر از۱۵ روز باشد مهلت ۱۵ روز خواهد بود

  ۲- در صورتیکه تاریخ قطعی شدن پس از انقضای شش ماه مذکور در ماده ۱۴قانون باشد، قعطیت طبق بندالف ، به مودیان اعلام میگردد وفقط ۱۵ روز به آنان مهلت داده میشود که عوارض مربوطه راپرداخت نمایند                                                                                              شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مودیانی را که عوارض املاک خود را نپرداخته اند در اجرای ماده ۱۲ قانون بموسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده ۱۴قانون بصدوراجرائیه مبادرت خواهدکرد 

ماده ۱۴- نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار میگیرد با کسب نظر شهردار و استاندار و فرماندار کل بنا به پیشنهادوزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور- وزیر اقتصاد ومدیر عامل سازمان برنامه تعیین میشود وملاک عمل قرار میگیرد  

 ماده ۱۵- اجرای این آئین نامه موکول به تعیین نسبتی از قیمت ملک که ماخذ دریافت عوارضی خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور در ماده ۱۴ و انتشار آگهی از طرف شهرداری میباشد   

 * مهم‌ترین فوائد اجرای عملیات داده آمایی و برداشت اطلاعات(ممیزی)

•    ثبت و نگهداری سوابق املاک، معابر و مشاغل در سیستم
•    آگاهی از اطلاعات به روز از وضعیت موجود تمامی املاک، معابر و مشاغل در سطح شهر نظیر تعداد، مساحت کاربری‌ها و …
•    تسهیل در دستیابی به اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه
•    ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری
•    امکان ارائه خدمات جغرافیایی مربوطه در سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی
•    دسترسی سهل، سریع و بی واسطه شهروندان به داده های جغرافیایی املاک
•    ایجاد سیستم اطلاعات جامع از تمامی املاک و معابر در سطح شهر
•    امکان نمایش نقشه املاک، معابر و مشاغل در سایر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
•    امکان گزارش گیری دقیق از تعداد و مشخصات املاک و معابر با کاربری‌های مختلف
•    امکان تهیه نمودارهای آماری در سطوح مختلف
•    جلوگیری از عدم پرداخت وجه عوارض و وصول به موقع آن
•    جستجوی املاک مالک مورد نظر و جانمایی موقعیت آن‌ها بر روی نقشه اعم از خصوصی، دولتی
•    جستجوی انواع کاربری‌ها بر اساس وضع موجود یا طرح‌های مصوب و جانمایی بر روی نقشه
•    جستجوی معبر خاص و جانمائی آن بر روی نقشه (آدرس یابی و دستیابی به معابر با نوع کف مورد نظر)
•    یافتن موقعیت اشتراک آب، برق، گاز و نیز دستیابی به موقعیت تماس تلفنی بر روی نقشه
•    و ...          


 چه مدارکی برای ممیزی لازم است؟

 کارشناسان ممیزی از طریق مراجعه حضوری مدارکی مثل سند ملک، قبوض آب، برق، گاز، پایان کار شهرداری و ... را ملاحظه کرده و همچنین مبادرت به مترکشی یا اندازه گیری بعضی از مشخصات واحدها با همراهی و حضور مالکین می کنند. قبل از ممیزی از طریق نامه و مراجعه حضوری توضیحات کافی به شهروندان ارائه می گردد. لذا لازم است که شهروندان محترم تصویر مدارک مذکور را در دسترس داشته باشند

اگر مستأجرید....

مستأجرین یاکسانی که مالک واحد مسکونی یا تجاری نیستند بایستی نسبت به اطلاع رسانی به مالک و آمادگی ارائه تصویری از مدارک جهت ممیزی مبادرت نمایند و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه و قبوض برق، آب و گاز را در دسترس داشته باشند.

احراز هویت مأمورین ممیزی

مردم عزیز زرندی می توانند هویت کارشناسان ممیزی را از طریق زیر بررسی کنند:

1-     کارت شناسایی با آرم شهرداری و ممهور به مهر شهرداری 

2-      افراد دارای کاور های آبی رنگ با آرم شهرداری و طرح ممیزی شهر زرند


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211