فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

املاک

 

عملکرد :

اداره و هدايت امور حقوقي و املاك و مستغلات شهرداري

پيگيري وصول كليه بخشنامه ها ،‌ دستور العملها، آئين نامه ها و قوانين و مصوبات اعم از مصوبات هيات وزيران ، شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع قانوني در ارتباط با شهرداري و بدست آوردن آخرين اطلاعات و مصوبات در اين زمينه خصوصا از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي جمعي ، تشخيص ارتباط آن با هر يك از واحدهاي شهرداري، ارجاع مقررات مذكور از طريق شهرداري به واحدهاي ذيربط

تهيه و تنظيم لوايح دفاعي و انجام وظايف نمايندگي واحد متبوع در جريان دعاوي مطروحه در مراجع قانوني و انعكاس نتايج آن به شهر داري

تهيه و تظنيم كليه قراردادهاي مورد نياز شهرداري در چهارچوب مقررات مربوطه و با هماهنگي واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي قرار دادهاي مذكور

بررسي ، مطالعه و اظهار نظر در خصوص موافقتنامه ها و قرار دادهاي منعقده در ارتباط با فعاليتهاي شهرداري

بررسي و مطالعه مستمر و جمع آوري و مدون نمودن مقررات مرتبط با اهداف و وظايف شهر داري و انتشار داخلي آن در سطح شهر داري به صورت بولتن هاي شش ماهه با همكاري واحدهاي ذيربط- تقاضاي تعقيب قانوني تجاوز به حقوق شهر داري و رفع تجاوز و خلع يد آنان و انعكاس مراتب به شهرداري- بررسي و جمع آوري اطلاعات لازم جهت اظهار نظر حقوقي پيرامون رفع تجاوز و خلع يد آنان و انعكاس مراتب به شهر داري

بررسي و جمع آوري اطلاعات لازم جهت اظهار نظر حقوقي پيرامون مسائلي كه از طرف موسسات و واحدهاي شهر داري ارجاع مي گردد

ارزيابي جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر يا در مسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد

انجام كليه امور مربوطه به تحويل و تحول املاك  نظير تهيه و تنظيم دعوتنامه و توافقنامه، تهيه كروكي ،‌انتقال پلاك ،‌استعلام از دفاتر اسناد رسمي ،‌تهيه فهرست ميزان غرامت املاك و ... در چهارچوب ضوابط ذيربط

تهيه و تنظيم و ارائه توافقنامه به شورا جهت تصويب و اجراي صحيح مفاد توافقنامه مصوب

رسيدگي به اعتراضات و شكايات رسيده در اثر اجراي طرح و اظهار نظر در مورد آنها و تهيه گزارش جهت كسب دستور مافوق

بررسي ، ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش ، اجاره ، استيجاره و تهيه فهرست هاي مورد نياز هر طرح

اقدام به ثبت كليه معاملات ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي

ثبت دفاتر املاك و اراضي شهرداري ، تغييرات آن طبق دستور العملهاي صادره

اقدام به ثبت اراضي متعلق به شهر داري از قبيل مسيلها ، خندقها ، بلوارها ، اراضي بلامعارض و بلاصاحب و نظاير آن و تثبيت مالكيت شهرداري بر املاك و مستحدثات متعلقه در چهار چوب قوانين و مقررات ذيربط

صورت برداري و نگهداري املاك و اراضي متروكه و مسيلها با همكاري نواحي و واحدهاي مسئول شهرداري

شركت فعال و مستمر در جلسات شوراها و كميسيونهاي مختلف قانوني كه شهر داري تعيين مي كند

تهيه و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات واحد به شهرداري

انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد.

وظایف :

تفكيك اراضي

فروش و واگذاري زمين در تمام نقاط شهر

تحويل زمين به متقاضيان

تشكيل كميسيون ارزيابي املاك

صدور قرارداد واگذاري اراضي

انتقال اسناد زمينهاي واگذاري توسط سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري

پيگيري جهت اخذ سند مالكيت

پيگيري اسناد مالكيت اراضي واگذاري منابع طبيعي

واگذاري زمين

درخواست صدور مجوز از شوراي محترم اسلامی


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211