پنج‌شنبه, 1 مهر 1400          
فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

معاونت شهرسازی معاونت شهرسازی 
مهندس احسان نوذری

 شرح وظایف

1 – بررسی وتعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعماری با توجه به احتیاجات فعلی وآتی شهر

2- نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت وسازهای شهری

3- رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت وسازهای شهری

4- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر واصلاح طرحهای اجرایی وتفضیلی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی

5- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده وحریم شهر براساس ضوابط طرحهای مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه

6- تهیه طرحهای راهبردی وموضوعی برای ساماندهی حاشیه شهر

7- برنامه ریزی ونظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط طرح تفضیلی 


شرحی دیگر از وظایف:

-  بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

- نظارت بر حسن گردش امور سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار دارد و ارایه گزارش ادواری از عملکرد این سازمان به شهردار

-  مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پی گیری مصوبات و تصمیمات متخده در کمیسیونهای مذکور

-  انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

-  برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق

-  کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران ومشاوران

 

اهداف:

1)    تعريف، تدوين و اجرای هر نوع برنامه، طرح و پروژه در چهارچوب سياستهای چشم انداز بيست ساله وبرنامه پنج ساله شهرداری

2)   توجه ويژه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و رفاهی شهروندان و زائران در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

3)   توجه به اصل زيباشناختی و اهتمام به زيباسازی در طراحی و اجرای پروژه های شهری

4)   توسعه و ارتقاء فضاهای شهری بر حسب نيازهای مردم.

5)   ايجاد زمينه های مناسب برای مشارکت مردم و حمايـت و تشويق سرمايه گذاران.

6)   ارتقاء کمی و کيفی برای دوام و ماندگاری پروژه های عمرانی و بهينه نمودن آنها ( بخصوص هزینه ها)

7)   همگونی کارهای عمرانی در شهر به منظور اعمال وحدت در طراحی شهری

8)   ايجاد تأسيسات حفاظتی به منظور ايمنی درمقابل سيل، زلزله و حريق

9)   مراقبت و نگهداری از پروژه های اجراشده.

10) اطلاع رساني به موقع و موثر از روند اجراي پروژه به مردم بخصوص ساكنين محلپورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211