فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

معاونت فنی عمرانی معاونت فنی و عمرانی
مهندس حمیدرضا ولیخانی

 شرح وظایف


   بررسی وتعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

-         نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرح های عمرانی خاص و زیربنایی

-         نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

-         مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور

-         انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

-         برنامه ریزی و تهیه وتدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ

-         کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

-         برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفضیلی تهیه شده در روی زمین

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211