فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

معاونت اداری مالی

 


 
معاونت اداری مالی شهرداری 
آقای مهندس مهدی بلوچ اربابی

 

 

عملکرد :

رهبري و اداره امور اداري ، مالي و معاملاتي و درآمدي شهرداری

نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و قانون استخدام كشوري، آيين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كار
تامين اجتماعي و غيره

بررسي و مطالعه و اتخاذ تدابير لازم در بكارگيري نيروهاي جديد، انتصابات و جابجايي كاركنان به منظور استفاده
موثرتر از نيروهاي كارآمد در چهارچوب ضوابط ذيربط

رسيدگي به هدفهاي اجرائي و چگونگي گردش كار در شهرداري از جنبه اداري، مالي و معاملاتي، وصول
درآمدها و امور حقوقي

مطالعه و برنامه ريزي لازم به منظور تامين رفاه مناسب كاركنان شهرداري

نظارت بر كليه امور مالي و معاملاتي وحسابداري و مراقبت بر رعايت قوانين و مقررات مالي شهرداري

بررسي و مطالعه و شناسائي منابع جديد درآمدي و نظارت مستمر بر پيگيري و حصول منابع درآمدي شهرداري در چهارچوب وظايف ذيربط

برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تامين وسايل، ملزومات و تجهيزات مورد نياز شهرداري

نظارت بر حفظ و اداره كردن دارايي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و اقامه دعوي بر عليه
اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري با هماهنگي و از طريق واحدهاي ذيربط 

پيش بيني اعتبارات مورد نياز حوزه معاونت و ارائه پيشنهاد لازم

شركت در شوراها، ‌كميسيونها و مجامع قانوني و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب م
قررات ذيربط

ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه و ارائه خط مشي و اصول كلي برنامه هاي معاونت به آن واحدها

ارزيابي منظم امور حوزه معاونت و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به شهردار

انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد.

 
 


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211