فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

اموراداری وکارگزینی

 

مسئول  امور اداری و کارگزینی
 خانم مریم جعفری

 

 عملکرد

صدور برگ مرخصي و استراحت

 ثبت مرخصي و استراحت كاركنان در كارتهاي مربوطه

 صدور برگ مرخصي و تهيه و تنظيم ليست كاركرد

 پيگيري و اخذ مجوز از استانداري كرمان در خصوص تمديد قرارداد نيروهاي قراردادي و صدور احكام

 صدور احكام بازنشستگي

 صدور احكام خريد خدمت كاركنان

 صدور احكام انتصاب و تشويق كاركنان

صدور احکام افزايش حقوق و فوق العاده شغل و ارتقاء گروه

 صدور احكام حقوقي كارگران

 تنظيم و تكميل فرمهاي ارزشيابي

 انجام امورات مربوط به بايگاني پرونده هاي پرسنلي اعم از تعويض پوشه هاي فرسوده و حذف اوراق اضافه از پرونده هاي پرسنلي
 
 


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211